Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Aktywny samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZYSUSZE INFORMUJE O REALIZACJI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze realizuje program „Aktywny samorząd” zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON dokumentami: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku  oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach  MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie od 1 marca  do 31 sierpnia 2024 r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

I. od 1 marca do 31 marca 2024r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024

II. od 1 września do 10 października 2024r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025

 

PRZYWRÓCENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU

Realizator programu w przypadku przywrócenia terminu złożenia wniosku po wyznaczonym terminie składania wniosków, umieszcza wniosek na liście rankingowej za wnioskami złożonymi w terminie.

 

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA (DOTYCZY MODUŁU II)

może być zwiększony, nie więcej niż o 770 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.

 

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU:

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  -Zadanie 1  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  -Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  - Zadanie 3  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  -Zadanie 4  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  -Zadanie 1  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
  -Zadanie 2  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  -Zadanie 3  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  -Zadanie 4  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  -Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  -Zadanie 1  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  -Zadanie 2  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  -Zadanie 3  pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  -Zadanie 4  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  -Zadanie 5  pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Uwaga! Od bieżącego roku czekamy także na wnioski osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

 1. w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany;
 2. w module II – w zakresie kosztów czesnego:
 1. 10% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 60% wartości czesnego - w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków), z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II w wysokości 10% wartości czesnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W module I wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100, minimalna liczba pkt -10), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a także eksperta w ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością’’ lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów wynosi 10
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności  lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów wynosi 10
 3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów wynosi 10
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW (przy czym preferencja ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy (preferencja jest jednorazowa)- liczba punktów wynosi 10
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku - liczba punktów wynosi 5
 6. w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - liczba punktów wynosi 5
 7. uczą się bądź studiują - liczba punktów wynosi 20
 8. poruszają się na wózku inwalidzkim, osoby niewidome, głuchoniewidome lub osoby głuche, głuchonieme - liczba punktów wynosi 20
 9. nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON za zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem - liczba punktów wynosi 10

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, www.przysucha.naszepcpr.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3, pod numerem telefonu (48) 675 55 17.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje, iż od dnia 01.03.2024 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w poniższy link:

https://sow.pfron.org.pl/

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem   ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17,                                                            e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530