Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Aktywny samorząd

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZYSUSZE INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON dokumentami: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku  oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

W ramach  MODUŁU I wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym w terminie  od 1 marca  do 31 sierpnia 2022r.

W ramach MODUŁU II wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

I. od 1 marca do 31 marca 2022r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022

II. od 1 września do 10 października 2022r. – dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023

PRZYWRÓCENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU

Realizator programu w przypadku przywrócenia terminu złożenia wniosku po wyznaczonym terminie składania wniosków, umieszcza wniosek na liście rankingowej za wnioskami złożonymi w terminie.

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA (DOTYCZY MODUŁU II)

może być zwiększony, nie więcej niż o 700 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU:

 MODUŁ I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 3. Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 4. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 5. Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 6. Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
 7. - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 8. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 9. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 10. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 11. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 12. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 13. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 14. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

W module I wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100, minimalna liczba pkt -10), w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 1. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, a także eksperta w ramach programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością’’) – liczba punktów wynosi 10
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności  lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów wynosi 10
 3. są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów wynosi 10
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW - liczba punktów wynosi 10
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku - liczba punktów wynosi 5
 6. w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych - liczba punktów wynosi 5
 7. uczą się bądź studiują - liczba punktów wynosi 20
 8. poruszają się na wózku inwalidzkim, osoby niewidome, głuchoniewidome lub osoby głuche, głuchonieme - liczba punktów wynosi 20
 9. nie otrzymały dotąd dofinansowania ze środków PFRON za zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem - liczba punktów wynosi 10

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl, www.przysucha.naszepcpr.pl oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, ul. Szkolna 3, pod numerem telefonu (48) 675 55 17.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje, iż od dnia 01.03.2022 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w poniższy link:

https://sow.pfron.org.pl/

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530