Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Wniosek do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji     w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ. Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne – nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

 

Dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających rehabilitację osoby z niepełnosprawnością w jej miejscu zamieszkania.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.), o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz spełnianie kryterium dochodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów                           o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 20% kosztów.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3  w/w ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu)
  2.    Faktura pro forma lub oferta cenowa dotycząca wnioskowanego sprzętu        rehabilitacyjnego.
  3.    Zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych na sprzęcie, którego dotyczy wniosek (ważne 3 miesiące od daty wystawienia, wystawione czytelnie na druku stanowiącym załącznik do wniosku.
  4.    Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego ( oryginał do wglądu).
 

W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezbędne w celu realizacji wniosku.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć, we właściwym dla miejsca zamieszkania, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Kryterium dochodowe, obowiązujące od dnia 01.06.2024 r.:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnej oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. 4 073,69 zł
  2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, tj.  5 295,80 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530