Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Wniosek do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji prowadzących działalność na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią m. in. następujące warunki:

 1. Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w  wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

Wniosek składa się raz w roku.

Wysokość dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców należy złożyć w terminie od 1 do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wnioski są rozpatrywane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Aby przejść do Systemu SOW, kliknij w poniższy link:

https://sow.pfron.org.pl/

 

Załączniki do wniosku:

 1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub  wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące),
 2. Statut/ regulamin (zawierający informacje o działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych),
 3. Kopia decyzji o  nadaniu numeru REGON i NIP
 4. Dokument/y potwierdzający/e prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku (cel działania, teren działalności, liczba osób objętych działalnością rehabilitacyjną, charakterystyka działalności prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych),
 5. Aktualny tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. Udokumentowanie informacji dotyczącej zatrudnienia fachowej kadry posiadającej kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania,
 7. Oświadczenie / zaświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
 8. Zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego wraz z informacjami o ewentualnych obciążeniach,
 9. Sposób reprezentowania (pełnomocnictwo/a),
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną RODO Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie           w Przysusze
 11. Oferta cenowa od sprzedawcy na planowany zakup urządzenia (faktura PRO FORMA)
 12. Oświadczenie, o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu oraz, że żadna  z wcześniejszych umów nie została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy
 13. Inne dokumenty w zależności od formy prowadzenia działalności.

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą:

 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej o okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 2. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny z którym jest związana pomoc de minimis

 

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

 1. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statutu zakładu pracy chronionej
 2. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 4. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny,z którym jest związana pomoc de minimis.

 

Informacja dodatkowa  - dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:

 1. Skanu  - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW
 2. Kopii dokumentów które powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną oraz mieć ponumerowane strony; z wyjątkiem oświadczeń które należy dołączyć w oryginale – w przypadku składania wniosku tradycyjnie

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć, we właściwym dla miejsca zamieszkania, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530