Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Zasady przyznawania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W ROKU 2024

 1. O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie powiatu przysuskiego, a także osoby prawne prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie powiatu przysuskiego.
 2. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone z zachowaniem kolejności ich wpływu z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 oraz stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały, o ile dodatkowe kryteria nie stanowią inaczej.
 3. Kolejne wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie, aż do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w roku 2024.
 4. Koszty realizacji zadania poniesione przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy nie podlegają dofinansowaniu, za wyjątkiem zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
 5. W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu, a przyznane dofinansowanie nie zostanie wypłacone.
 6. Wnioski  złożone w 2024 roku o dofinansowanie ze środków PFRON i niezrealizowane w roku 2024 z powodu braku środków, nie przechodzą do realizacji na rok następny.
 7. W roku 2024 wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych będą rozpatrywane w kolejności złożenia do wyczerpania kwoty określonej w uchwale Zarządu Powiatu Przysuskiego w sprawie określenia wysokości środków                                 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania                       z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej realizowane przez Powiat Przysuski        w 2024 roku. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz.U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 ze zm.) obniża się wysokość dofinansowania ze środków PFRON o 20% kwot, o których mowa w § 6 ust 1 ww. rozporządzenia.
 8. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w roku 2024 r. będzie przyznawane do wysokości 60% wartości zadania, będącego przedmiotem wniosku.
 9. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w aparat słuchowy dla osoby dorosłej wynosić będzie 1 500,00 zł., do wkładki usznej 50,00 zł.
 10. Wysokość dofinansowania do zakupu  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosić będzie:
  1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
  2. do 150% kwoty dofinansowania NFZ, nie więcej jednak niż poniesiony koszt udziału własnego w zakupie przedmiotu ortopedycznego.
 11. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione w 2024 roku nie będą dofinansowane w 2025 roku.
 12. O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. Ustala się, że dofinansowanie będzie przyznawane raz w roku, na jeden sprzęt rehabilitacyjny dla uprawnionej osoby niepełnosprawnej i będzie wynosić do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do kwoty 1 500,00 zł.
 13. W 2024 roku wysokość dofinansowania w barierach architektonicznych wynosić będzie do 95 % wartości kosztorysowej robót, nie więcej jednak niż do kwoty 8000,00 zł.
 14. W 2024 roku wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosić będzie do 95 % wartości urządzeń – sprzętu, nie więcej jednak niż do kwoty 8000,00 zł.
 15. W roku 2024 wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosić będzie do 95% wartości urządzeń- sprzętu, nie więcej jednak niż do kwoty 2 000,00 zł.

Kryterium dochodowe, obowiązujące od dnia 01.06.2024 r.:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnej oraz uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. 4 073,69 zł
 2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, tj.  5 295,80 zł

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwotę dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym od 01.06.2024 r. wynosi:

1) 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; tj. 2 444 zł ( obniżone o 20% to 1 955 zł)

2) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; tj. 2 200 zł ( obnżone o 20% to 1 760 zł)

3) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności; tj. 2 037 zł ( obniżone o 20% to 1 630 zł)

4) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; tj. 1 629 zł (obniżóne o 20% to 1 303 zł)

5) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności; tj. 1 629 zł     ( obniżone o 20% to 1 303 zł)

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Przykładowe wyliczenie dofinansowania w zadaniu "Zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznje i środki pomocnicze":

Przedmiot: pieluchomajtki

Faktura zakupu na kwotę: 261,00 zł

Dofinansowanie NFZ: 107,10 zł

Dopłata własna wnioskodawcy: 153,90 zł

Maksymalne dofinansowanie - 150 % kwoty dofinansowania NFZ: 160,65 zł

Dofinansowanie do wypłaty dla wnioskodawcy: 153,90 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem  ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530