Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Wniosek do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób niepełnosprawnych

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 r.ż.),            o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 r.ż.) lub orzeczenia równoważnego oraz spełnianie kryterium dochodowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Dofinansowaniem może być objęty zakup sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie można się starać, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia               w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

  2. Zaświadczenie/postanowienie sądu potwierdzające prawo występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej        w przypadku składania wniosku przez opiekuna prawnego/pełnomocnika.

  3. Faktura określająca cenę nabycia przedmiotu ortopedycznego z wyodrębnioną kwotą opłacaną przez NFZ oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

  4.  Kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz  z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną przez NFZ i kwotą udziału własnego wraz z  terminem realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

  5. Dowód osobisty do wglądu.

W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezbędne w celu realizacji wniosku.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć, we właściwym dla miejsca zamieszkania, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

UWAGA!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze uprzejmie informuje, że wnioski złożone w 2023 roku o dofinansowanie ze środków PFRON i niezrealizowane w roku 2023 roku z powodu braku środków nie przechodzą do realizacji na następny rok.

Przedmioty oropedyczne i środki pomocnicze zakupione w roku 2023 nie będą realizowane w roku 2024.
 

 

Powyższe decyzje uregulowana są Uchwałą nr  27/2023 Zarządu Powiatu w Przysusze z dnia 31 marca 2023 r.

 

Kryterium dochodowe, obowiązujące od dnia 01.06.2024 r.:

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnej mogą ubiegać się osoby, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. 4 073,69 zł
  2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, tj.  5 295,80 zł

Przykładowe wyliczenie dofinansowania w zadaniu "Zaopatrzenie w przedmioty ortopedycznje i środki pomocnicze":

Przedmiot: pieluchomajtki

Faktura zakupu na kwotę: 261,00 zł

Dofinansowanie NFZ: 107,10 zł

Dopłata własna wnioskodawcy: 153,90 zł

Maksymalne dofinansowanie - 150 % kwoty dofinansowania NFZ: 160,65 zł

Dofinansowanie do wypłaty dla wnioskodawcy: 153,90 zł

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530