Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Bariery techniczne i w komunikowaniu się

Bariery techniczne i w komunikowaniu się

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.                                   w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.)

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż:

  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Celem realizacji barier technicznych i w komunikowaniu się jest umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi                                                                  z niepełnosprawności.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się                                   o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej                             z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokości oraz zasady przyznawanych dofinansowań ze środków PFRON ustalane są co roku  przez Zarząd Powiatu w drodze Uchwały.

Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku:

  1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44) a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 w/w ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.
  2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę niepełnosprawności uzasadniającą konieczność realizacji zadania.
  3. Oferta cenowa przedmiotu dofinansowania/ Faktura pro forma wystawiona na dane Wnioskodawcy
  4. Kopia pełnomocnictwa lub odpisu postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego                    (oryginał do wglądu) w przypadku , gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
  5.  W przypadku gdy wniosek składany jest przez przedstawiciela ustawowego małoletniego Wnioskodawcy, akt urodzenia dziecka.


Miejsce złożenia wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze,

ul. Szkolna 3
26-400 Przysucha

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością można uzyskać w siedzibie urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze pod adresem           ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha lub pod nr telefonu 48 675 55 17, e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530