Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Usługa tłumacza migowego/tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych

ZASADY DOFINANSOWANIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi                                         z niepełnosprawności, a także jeżeli realizacja tych usług umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Potrzeba korzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika powinna być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
 2. Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza– przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
 3. Dofinansowania udziela się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, który powinien zostać złożony do PCPR w Przysusze wraz z dodatkową dokumentacją. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
 4. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika rozpatrywany jest niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 5. Na podstawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsce realizacji usługi.
 6. Wyboru tłumacza dokonuje osoba niepełnosprawna. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków Funduszu może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, zarejestrowana przez Wojewodę, która prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku zgłoszenia się osoby (tłumacza) nie spełniającej powyższych wymogów, dofinansowanie nie przysługuje.
 7. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.
 8. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej.
 9. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 10. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 11. Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania, jego zakresie, wysokości lub odmowie dofinansowania podejmuje Dyrektor Centrum.
 1. Od odmowy o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie
  w rozumieniu przepisów KPA.

 

Załączniki do wniosku:

1. Kopia orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023, poz. 100 z późn. zm),

2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności  (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),

3. Dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM(Polski Język Migowy), SJM(System Językowo-Migowy), SKOGN(Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) - dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługę.

4. Kopia pełnomocnictwa w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego                                .

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Wniosek RS TJM
  Utworzono dnia 28.12.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Wniosek RS TJM
  Utworzono dnia 28.12.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530