Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.                           w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.)

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku                  z powyższym można przyjąć, iż:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Celem realizacji barier architektonicznych jest umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się                               o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej                       z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokości oraz zasady przyznawanych dofinansowań ze środków PFRON ustalane są co roku  przez Zarząd Powiatu w drodze Uchwały.

Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku:

  1. Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. , poz 573) a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust 3 w/w ustawy, kopia orzeczenia                 o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed 1 stycznia 1998 r.  ( oryginał do wglądu),
  2. Kopia pełnomocnictwa lub odpisu postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego                        (oryginał do wglądu) w przypadku , gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie zawierajace informację o rodzaju niepełnosprawności uzasadniające konieczność realizacji zadania (druk o pobrania)
  4. Dokumentacja potwierdzająca możliwość pozyskania innych źródeł finasowania zadania ( innych niż środki własne),
  5. Dokumentacja potwierdzająca prawo własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości, w której wystąpiły bariery architektoniczne/ aktualny wyciąg z ksiegi wieczystej/ aktualny wypis zrejestru gruntów i budynków,
  6. Pisemna zgoda właściela lokalu lub budynku mieszkalnego na likwidację barier, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku.
  7. Zaświadczenie potwierdzające stałe zameldowanie lub zamieszkanie Wnioskodawcy w lokalu lub budynku, w którym wystąpiły bariery architektoniczne.


Miejsce złożenia wniosku:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze,

ul. Szkolna 3
26-400 Przysucha

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530