Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze : https://przysucha.naszepcpr.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część plików nie jest dostępna cyfrowo

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów  

- brak tekstu alternatywnego przy grafikach i zdjęciach,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości tekstu
  • mapa strony 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Julia Kwiatkowska, kontakt: pcprprzysucha@onet.eu   lub pod numerem telefonu: 48 675 55 17.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze
  • Adres: ul. Szkolna 3, 26-400 Przysucha
  • E-mail: pcprprzysucha@onet.eu
  • Telefon: 48 675 55 17

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze zlokalizowane jest w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 2 w  Przysusze. Wejście do budynku bez barier architektonicznych. Podjazd do budynku wyposażony jest w poręcze. Pracownicy obsługują umówionych klientów osobiście. Jeżeli zachodzi potrzeba, pracownik wychodzi do klienta na zewnątrz budynku.
Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku jest informacja o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (znaki bezpiecznej ewakuacji).
Przy wejściu do obiektu znajduje się ogólnodostępny parking.

Dojazd do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- od strony ulicy Warszawskiej, wjazd w ulicę  Polną przy Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry, skręcamy w prawo mijając po prawej stronie Bibliotekę Powiatową, za budynkiem Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się parking przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

- od strony ul. Radomskiej skręt w Al. Jana Pawła II, mijamy po lewej stronie Starostwo Powiatowe, dalej liceum Ogólnokształcące, przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy skręcamy w lewo, następnie przy parkingu ‘’Bar u Eli” skręcamy w prawo. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się na końcu budynku internatu Zespołu Szkół nr 2 po lewej stronie.

 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530