Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

        

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze informuje o przystąpieniu przez Powiat Przysuski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”                             w 2024 roku.                                                                                                                                                            

          Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem  osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Beneficjenci programu oraz obszary wsparcia w 2024 r.:

 1. obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych)- zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 2. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych                            lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania)- gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)- gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 4. obszar D (likwidacja barier transportowych)
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe albo jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 5. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych)- gminy, powiaty                      oraz organizacje pozarządowe
 6. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałania degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej)- jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych)- powiaty

Warunki brzegowe obowiązujące w 2024 r. :

 1. obszar A – do 197 000,00 zł, nie więcej niż 55 % całości kosztów, na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 176 000,00 zł, nie więcej niż 55 %  całości kosztów na likwidację barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy,                             a w przypadku urzędów nie więcej niż 35 % całości kosztów;
 3.  obszar C – do 74 500,00 zł, nie więcej niż 70 % całości kosztów, na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 351 500,00 zł dla autobusów,

nie więcej niż 85 % w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych i gmin oraz 95 % w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej;

5)    obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

 1. obszar F – do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 2. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Termin składania wniosków:

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F, G : od 01 grudnia 2023 r.             do 31 stycznia 2024 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                z siedzibą przy ul. Szkolnej 3, 26-400 Przysucha, tel. 48 675 55 17.

W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących w/w obszarów  programu.

Wnioski dla adresatów obszaru A oraz E przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wnioski oraz potrzebne załączniki dla adresatów obszarów A, B, C, D, E, F, G do pobrania        w załącznikach.

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/ programy              i zadania PFRON/  programy realizowane obecnie/ Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530