Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do menu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przysucha

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne Wybór projektów Nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 dla regionu Mazowieckiego regionalnego

Utworzono dnia 14.05.2024

Powiat Przysuski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10

 

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne

Wybór projektów

Nr FEMA.08.05-IP.01-030/24

dla regionu Mazowieckiego regionalnego

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwana w regulaminie ustawą wdrożeniową
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571),
 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Powiat Przysuski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ogłasza otwarty nabór Partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu

Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 

 1. Cel naboru Partnera

Celem naboru jest wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne. Planowana wartość projektu wynosi około 820 tys. PLN. Istnieje możliwość modyfikacji przedmiotowej kwoty w ramach negocjacji pomiędzy partnerami. Minimalny udział wkładu własnego wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowanych projektu wynosi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych.  Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru nr FEMA.08.05-IP.01-030/24 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z budżetu państwa wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych.

 

 1. Opis działań i zakres tematyczny projektu

Celem projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM będzie rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla około 69 osób                  (w tym 43 kobiet i 26 mężczyzn) wybranych z następujących grup:

 • osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności);
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • innych osób narażonych na umieszczenie w instytucjach całodobowych lub przebywające w tych instytucjach;
 • seniorów, rodzin sprawujących opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

Projekt zakłada realizację interwencji z zakresu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz ma na celu:

 1. Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i całodobowych świadczonych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 2. Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami;
 3. Umożliwienie transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej;
 4. Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze wyłącznie jako elementu wsparcia pod warunkiem kompleksowości usługi opiekuńczej, czujniki bezpieczeństwa, skrzynki na klucze;
 5. Wsparcie opiekunów faktycznych (nieformalnych) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa;
 6. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych na podstawie indywidualnych planów usamodzielniania z wykorzystaniem mieszkalnictwa wspomaganego, usług opiekuńczych, asystentury osobistej, kręgów wsparcia i innych usług specjalistycznych;

 

 1. Umożliwienie pozostania osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej, dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb tych osób, pozwalające na samodzielne funkcjonowanie;
 2. Wsparcie działań zapobiegających umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach instytucjonalnych;
 3. Sfinansowanie działań placówkom świadczącym opiekę instytucjonalną pozwalających na rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej;
 4. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formach stacjonarnych dla stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego oraz w placówkach pobytu całodobowego (w których realizowane są usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej);
 5. Wsparcie dla mieszkań treningowych i wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach treningowych lub wspomaganych wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w danym mieszkaniu;
 6. Wsparcie prowadzące do powstania CUS i rozwój dostarczanych przez nie usług, będący częścią projektu przy zapewnieniu realizacji usług społecznych świadczonych  w społeczności lokalnej;
 7. Szkolenia kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym zamiana/dostosowanie kompetencji pracowników placówek całodobowych w działaniach na rzecz opieki środowiskowej;
 8. Zwiększenie samodzielności seniorów i przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją społeczną, partycypację seniorów w życiu społecznym.

 

 

 1. Cel partnerstwa i zasady współpracy

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM do konkursu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.5 Usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie o partnerstwie po zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami. Umowa o partnerstwie określi w szczególności:

 1. przedmiot porozumienia albo umowy,
 2. prawa i obowiązki stron,
 3. zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań
 4. partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 5. sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
 6. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

 

 1. Kryteria wyboru partnera

Wymagania wobec Partnera:

 1. zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 2. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 3. doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
 4. współpraca przy przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie;
 5. wybór partnerów ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych regulaminu konkursu - otwarty nabór partnera może wygrać jedna organizacja działająca na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

 

Specyfikacja wymagań wobec partnera:

1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:

 1. projektów partnerskich i zadań publicznych,
 2. ukierunkowanych na integrację społeczną i zawodową osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. przedsięwzięć zrealizowanych na terenie Powiatu Przysuskiego.

2. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera z realizacją celu partnerstwa.

3. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.

4. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych i finansowych (w tym wkład własny finansowy na poziomie co najmniej 5% wartości projektu).

5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

 

 1. Dokumenty stanowiące ofertę w niniejszym postępowaniu

1. Warunkiem przystąpienia do otwartego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM jest złożenie oferty Formularza Oferty Partnera (wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia), w którym podmiot ubiegający się o wybór na partnera projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany jest:

 1. wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa,
 2. przedłożyć deklarację współpracy z partnerem wiodącym w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
 3. przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących,
 4. statut organizacji Oferenta,
 5. przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 6. przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,
 7. przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby podmiotu,
 8. przedłożyć oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wybór na partnera o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
 9. określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane                     w realizację projektu,
 10. wykazać doświadczenie przy realizacji min. 3 projektów partnerskich i zadań publicznych obejmujących usługi społeczne, o wartości kosztów całkowitych nie mniejszych niż 500 tys. zł w ciągu ostatnich 5 lat,
 11. wykazać doświadczenia przy realizacji min. 3 projektów ukierunkowanych na integrację społeczną i zawodową osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o wartości kosztów całkowitych nie mniejszych niż 500 tys. zł w ciągu ostatnich 5 lat,
 12. wykazać doświadczenie w realizacji projektów obejmujących usługi społeczne zrealizowanych na terenie Powiatu Przysuskiego w ciągu ostatnich 5 lat,

2. Wymagania określone w pkt.1 ppkt. a-h stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.

3. Wymagania określone w pkt.1 pkt. i-l stanowią kryteria merytoryczne, których wartość punktowa została określona w formularzu oferty na partnera.

4. W przypadku partnerstwa podmiotów:

 1. wymagania określone w pkt.1 ppkt. a-h dotyczą każdego podmiotu i muszą być spełnione przez każdy podmiot z osobna,
 2. wymagania określone w pkt.1 pkt. i-l mogą być spełnione łącznie przez podmioty ubiegające się o wybór na partnera projektu.

5. Oferent ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych partnerowi wiodącemu  w celu realizacji procesu wyboru partnera. Oferent zobowiązuje się w imieniu partnera wiodącego do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania przetargowego, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu zobowiązany/e są wskazać w Formularzu oferty Lidera Partnerów do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy partnerstwa. Przed podpisaniem umowy Lider może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub pełnomocnika.

8. Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty:

 1. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy;
 2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji celów partnerstwa;
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert oraz wybór partnera

1. Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 04 czerwca 2024 r. do godziny 9:30 pocztą lub osobiście na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 26-400 Przysucha, ul. Szkolna 3

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Oferta partnerstwa do projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM
– Nie otwierać do dnia 04 czerwca 2024 r. przed godz. 10:00
.

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.

3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, nie data stempla pocztowego.

5. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.

6. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.

7. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w Formularzu Oferty.

8. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.

9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej partnerów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne z każdym z nich. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór partnera. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie wysokość proponowanego przez oferenta wkład finansowy.

10. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa Partnerska.

11. Informacja o wyborze oferty w niniejszym Konkursie zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze https://przysucha.naszepcpr.pl/bip/ oraz Starostwa Powiatowego w Przysusze, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze oraz Starostwa Powiatowego w Przysusze i na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze https://przysucha.naszepcpr.pl oraz stronie internetowej Powiatu Przysuskiego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

12. Oferent ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Ogłaszającemu w celu złożenia oferty w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM. Oferent zobowiązuje się do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

13. Oferenci ubiegający się w partnerstwie o wybór oferty w otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI SENIORÓW W POWIECIE PRZYSUSKIM, zobowiązani są wskazać w Formularzu oferty Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy Ogłaszający może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.

 

 1. Procedura odwoławcza

1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej, na adres składania ofert.

2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 1 dnia roboczego od daty wpływu przez komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.

4. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze https://przysucha.naszepcpr.pl/bip/ oraz Starostwa Powiatowego w Przysusze, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze oraz Starostwa Powiatowego w Przysusze i na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze https://przysucha.naszepcpr.pl oraz stronie internetowej Powiatu Przysuskiego, w terminie do 1 dnia roboczego.

 

 1. Informacja dodatkowa

1. Planowany termin realizacji projektu: marzec 2025 – wrzesień 2026.

2. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego partnera.

3. Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie on uzależniony od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji w ramach wyboru projektów nr FEMA.08.05-IP.01-030/24

4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.

5. Osoba uprawniona do kontaktu:

Beata Pawlik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze,
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu   

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji udzielonych na ten cel organizacjom pozarządowym

 

Powiat Przysuski informuje, iż w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym nie realizował i nie będzie realizować innych zadań tego samego rodzaju.

 


Zatwierdzam

Starosta Przysuski – Marian Niemirski

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 103

W poprzednim tygodniu: 162

W tym miesiącu: 595

W poprzednim miesiącu: 740

Wszystkich: 14388

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
26-400 Przysucha
ul. Szkolna 3
tel./fax (048) 675 55 17
e-mail: pcprprzysucha@onet.eu

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek, w godz. 730 – 1530